Transparentná spolupráca

Prečo je dobrá transparentnosť

Čo prinášajú nové Pravidlá zverejňovania prevodov hodnôt medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi

Lekári, farmaceutické spoločnosti a verejnosť si potrebujú navzájom dôverovať. Viac transparentnosti je spôsob, ako túto dôveru posilniť.

Spolupráca medzi zdravotníckymi pracovníkmi a farmaceutickými spoločnosťami je prirodzená a nevyhnutná, a najmä je prospešná pre pacientov. Je užitočná, keďže pomáha zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj hodnotu budúceho medicínskeho výskumu.

Farmaceutickému priemyslu záleží na tom, aby jeho vzťahy s lekármi boli transparentné. Musia byť natoľko čitateľné, aby bolo možné rozptýliť pochybnosti ohľadom možného konfliktu záujmov.

Farmaceutický priemysel sa rozhodol pre prísnu samoreguláciu prostredníctvom svojej európskej stavovskej organizácie EFPIA (Európska federácia farmaceutických odvetví a asociácií). Všetky jej členské spoločnosti budú dodržiavať prísne pravidlá a transparentne zverejňovať prevody hodnôt medzi zdravotníckymi pracovníkmi (lekári, ošetrovatelia, sestry, farmaceuti) a farmaceutickým priemyslom.

Nové Pravidlá zverejňovania prevodov hodnôt, tzv. Disclosure Code, prinášajú farmaceutickému a medicínskemu odvetviu transparentnosť a verejnú kontrolu. Prijatie a napĺňanie tohto kódexu je pre AIFP (Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu) a všetky jej členské spoločnosti povinné.

Čo je podstatou Pravidiel?

Základom je transparentné a úplné vykazovanie prevodov hodnôt (finančných, nefinančných) medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi (každý, kto môže predpisovať, kupovať, poskytovať alebo podávať lieky) alebo zdravotníckymi organizáciami, a to buď individuálne, alebo súhrnne podľa konkrétneho obsahu spolupráce. Zverejňovať sa budú iba prevody hodnôt súvisiace s liekmi, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis.

Akých prevodov hodnôt sa Pravidlá týkajú?

Týkajú sa darov a grantov, príspevkov na náklady súvisiace s účasťou na odborných podujatiach (registračné poplatky, sponzorstvo, cestovné výdavky a výdavky za ubytovanie), platieb za služby a poradenstvo.

Na koho sa zverejnenie vzťahuje?

Zverejnenie informácií sa bude vzťahovať na všetkých zdravotníckych pracovníkov a zdravotnícke organizácie, ktoré budú v danom období spolupracovať s farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sú členmi EFPIA.

Kde a kedy budú informácie zverejnené?

Informácie o prevodoch hodnôt budú umiestnené na verejne dostupných webstránkach. Údaje budú prvýkrát zverejnené najneskôr 30. 6. 2016, a to spätne za obdobie jedného roka (t.j. prvýkrát za rok 2015).