Formulár

Bezplatná online poradňa „Klinické skúšanie“ Vám pomôže zistiť, či sú v Slovenskej republike evidované klinické skúšania zamerané na Vaše ochorenie, do ktorých sa môžete zapojit a podporiť tak výskum inovatívnych liekov na Slovensku. Poradňa je určená pre pacientov aj ich rodinných príslušníkov, ktorí trpia ochorením a zároveň by boli ochotní participovať na prebiehajúcich klinických skúšaniach. Poradňa v žiadnom prípade nie je náhradou odborných rád lekára, iba doplnením informácií pre pacientov, ktorí majú zájuem dozvedieť sa viac. Váš lekár nemusí vedieť o všetkých klinických skúšaniach, do ktorých by ste se mohli s ohľadom na Vaše ochorenie zapojiť. Poradňa je novo spustená, preto privítame akýkoľvek Váš podnet na zlepšenie.

Indikačná skupina

Vyberte indikačnú skupinu, pre ktorú by mala byť klinická štúdia určená.

Diagnóza *

Do kolónky vpíšte kód diagnózy*. Pokiaľ kód diagnózy nepoznáte, vypíšte diagnózu slovne.
Napr. Klasifikácia MKCH 10

Vek *

Pohlavie *

Email *

Overenie: *

Zakliknutím tohto políčka potvrdzujem, že som si prečítal/a Podmienky spracúvania osobných údajov,
porozumel/a som im, a poskytujem týmto svoj vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný, jednoznačný
a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov obsiahnutých vo vyššie uvedenom formulári,
a to na účel a v rozsahu uvedenom v týchto Podmienkach spracúvania osobných údajov. Súčasne
potvrdzujem, že pri získavaní osobných údajov mi boli ako dotknutej osobe poskytnuté všetky informácie
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
* Súhlasím s vyššie uvedeným.

* údaje sú povinné


Disclaimer

  • Informácie uvádzané na tejto web stránke slúžia výlučne ako informačný zdroj a nenahrádzajú poskytovanie zdravotnej starostlivosti ani poskytovanie inej odbornej pomoci, najmä nenahrádzajú konzultácie s lekármi alebo inými zdravotníckymi pracovníkmi. Prípadné nejasnosti, zdravotné problémy a komplikácie je potrebné konzultovať s Vaším všeobecným lekárom alebo odborným lekárom. Prevádzkovateľ web stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia alebo ujmu na zdraví.
  • Prevádzkovateľ tejto web stránky upozorňuje, že výpočet prebiehajúcich klinických skúšaní nemusí byť kompletný. Zoznam povolených klinických skúšaní je možné vyhľadať na oficiálnych web stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a ďalších medzinárodných internetových portáloch.
  • Prevádzkovateľ tejto web stránky nemôže vzhľadom na obmedzené množstvo informácií garantovať zaradenie do príslušných klinických skúšaní a nezodpovedá ani za prípadné zaradenie alebo nezaradenie do klinického skúšania.
  • Prevádzkovateľ tejto web stránky nezodpovedá za trvalosť obsahu tejto web stránky a ani za jej prípadnú nedostupnosť. Informácie uvádzané na tejto web stránke môžu byť kedykoľvek zmenené, odstránené alebo úplne zneprístupnené.
  • Zakliknutím príslušného políčka udeľuje návštevník tejto web stránky svoj vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný, jednoznačný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré poskytne v príslušných formulároch na tejto web stránke, a to v rozsahu, ktorý uvádzajú tieto Podmienky spracúvania osobných údajov