Hodnota klinického skúšania inovatívnych liekov na Slovensku - prieskum za rok 2016

Klinické skúšania inovatívnych liekov a ich dopad na hospodárstvo SR.

Tieto prieskumy boli realizované v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou EY (Ernst&Young).

Zber dát prebiehal v roku 2017 a zbierané boli dáta za rok 2016. Ide o prvý prieskum svojho druhu na Slovensku.


Metodológia spracovania a interpretácie dát bola konzistentná s metodológiou použitou v Českej republike a iných krajinách EÚ a zozbierané údaje boli analyzované a nezávisle vyhodnotené spoločnosťou EY.

Anonymného dotazníkového prieskum sa v roku 2017 zúčastnilo 24 členských spoločností AIFP, z toho 17 z nich aktívne realizujú klinické skúšania na Slovensku.Snímka6

 

Čo nás zaujímalo?

 • Celkové R&D investície
 • Počet pacientov zapojených do klinických štúdií
 • Celkový počet vykonaných štúdií
 • Porovnanie SR a ČR

 

Investícia do klinických skúšaní v roku 2016 bola 34 073 053,- EUR

Priemerne teda jedna spoločnosť vynaložila približne 1,4 mil. EUR na realizáciu klinických štúdií v roku 2016.
► Táto suma zodpovedá ročnému priemernému platu 3 127 pracovníkov v zdravotníctve

Nevyčíslené, ale generované efekty klinickými štúdiami:
► Nepriama zamestnanosť
► Multiplikačný efekt
► Odvody do verejných rozpočtov

 

Počet vykonaných klinických štúdií našimi členmi bol 195 a zo skúšaní benefitovalo až 9 265 pacientov.

Terapeutické oblasti z pohľadu počtu vykonaných klinických skúšaní

V SR v roku 2016 podľa prieskumu realizovali členovia AIFP celkom 195 klinických skúšaní. Viac ako polovica týchto skúšaní sa realizovala v oblasti onkológie, kardiovaskulárnych ochorení a imunologických ochorení.

2016 pocet KS

Terapeutické oblasti z pohľadu počtu zapojených pacientov

Do klinických skúšaní bolo v roku 2016 celkovo zapojených 9 265 pacientov, z toho 2 282 pacientov bolo do skúšaní zaradených v priebehu roku 2016.

2016 pocet pacientov

Hlavné výzvy pre SR v oblasti klinických
skúšaní

► Pripravované zmeny v európskej legislatíve vrátane zriadenia spoločného elektronického portálu pre registráciu klinických skúšaní predstavujú výzvu pre farmaceutický priemysel v Európe.
    ► Nevyhovujúci stav vylúči Slovensko z účasti na budúcich klinických skúšaniach.
    ► Stanovenie zodpovedných inštitúcií, nastavenie systému financovania a legislatívy môžu naopak predstavovať konkurenčnú výhodu.
► Napredovanie okolitých krajín v oblasti systémov dokumentácie pacientov a zavádzanie inovatívnych IT systémov zvyšujú tlak na neustále zlepšovanie a zefektívnenie Slovenska v tejto oblasti.
► Využitie existujúcich výhod, ktorými SR disponuje (nízka nákladovosť pri zachovaní vysokej kvality skúšaní) by malo zostať jednou z priorít.
► Podpora vzniku špecializovaných centier výskumu vedie k nárastu klinických skúšaní v prestížnejších fázach I a II, ktoré by ďalej mohli pokračovať a stavať na- skúsenostiach SR s fázou III.
► Rovnaký efekt by mal za následok aj rast expertnej úrovne tímov zúčastňujúcich sa na klinickom skúšaní.

 

V Čechách je zapojených takmer 3x viac pacientov

 

2016 porovnenie SR_CR

Viac klinických skúšaní na Slovensku

Našim cieľom je, aby na Slovensku prebiehalo viac štúdií, napríklad v druhej fáze klinického skúšania, ktorá prináša medzinárodnú prestíž.

 

 

Prínos klinických skúšaní 

Pre pacienta:

 • prístup k lepšiemu štandardu zdravotnej starostlivosti;
 • pravidelné a časté kontroly;
 • liečba bez doplatkov;
 • nová nádej na úspešnú liečbu;
 • výsledky môžu byť prínosom pre ďalších pacientov po registrácii skúšaného lieku.

 

Pre spoločnosť:

 • prístup k inovatívnej liečbe;
 • zdieľanie know-how;
 • príležitosť zdavotníckych pracovníkov (vedcov) zapojiť sa do medzinárodných projektov - prestíž;
 • technologický a znalostný transfer;
 • zahraničné investície do výskumu;
 • úspora nákladov na liečbu a vyšetrenia;
 • zvýšenie kvalifikácie lekárov.

KLINICKÝ VÝSKUM ROČNE PRINÁŠA DODATOČNÝCH 34 MILIÓNOV EUR DO SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA